Termes i Condicions d'ús de la plataforma “ BarcelonaForRent

 

La prestació dels serveis de la plataforma anomenada “ BarcelonaForRent ” són oferts i posats a disposició dels usuaris per Barcelonaforrent Apartments, SL i es regularà pel que preveuen aquests Termes i Condicions que hauran de ser acceptats pels usuaris que vulguin fer ús de “ BarcelonaForRent ”.

 

Totes les persones que accedeixin a la plataforma de BarcelonaForRent seran considerats com a usuaris i, com a tals, hauran de llegir atentament el present document que recull els Termes i Condicions que regeixen l'ús de BacelonaForRent i acceptar-los amb caràcter previ a l'establiment de la prestació del servei. Si no accepta aquest document, Barcelonaforrrent Apartments, SL no podrà prestar-li els seus serveis ja que, amb caràcter previ a la seva subscripció, se li demanarà que presti el seu consentiment a quedar obligat per aquests Termes i Condicions, ja que són els que regeixen al ús de la plataforma “ Barcelonaforrent ”, per la qual cosa no podrà rebre els serveis prestats sense prestar aquest consentiment.

 

Així mateix, us informem que aquest document pot patir modificacions. Barcelonaforrent Apartments, SL us informarà dels canvis realitzats sobre ells i, si escau, sobre el procediment necessari per acceptar aquests canvis. No obstant això, recomanem consultar aquest document amb regularitat a la nostra pàgina web per assegurar-se que coneix la versió més actualitzada.

 

1.-Definicions.

 

BarcelonaForRent . Significa l'aplicació posada a disposició de l'usuari per a l'arrendament turístic i/o arrendaments de temporada a través del lloc web.

 

Prestador . Significa “ Barcelonaforrent Apartments , SL”.

 

Lloc Web . Significa la pàgina web allotjada al domini “https://www.barcelonaforrent.com/”.

 

T&C . Fa referència al document amb els termes i condicions que regula la relació entre el Prestador i l'Usuari i l'acceptació del qual per aquest últim condiciona la prestació del servei posat a disposició de l'Usuari mitjançant el Lloc Web

 

Usuari . Significa la persona física o jur ídica que accedeix al servei ofert pel Prestador i que accedeix al Lloc Web.

 

2.-Objecte.

 

A través del Lloc Web, es posa a disposició dels Usuaris un catàleg d'allotjaments disponibles per a l'estada de l'Usuari, amb les característiques i les condicions que es mostren per a cadascuna de les opcions al mateix Lloc Web.

 

A aquest efecte, els Usuaris tenen disponibles dos tipus d'estada als allotjaments que es mostren dins del Lloc Web:

 

-Estades turístiques. Són estada turística les reserves per allotjar-se en una de les opcions disponibles al Lloc Web en apartaments que, en tot cas, disposaran d'una llicència turística amb un número de llicència de “ Habitatge d'ús Turístic de Barcelona” (el “ Número HUTB ” o el “ HUTB ”) que, en tot cas, es mostrarà al Lloc Web i durant el procés de reserva.

 

-Estades temporals. Són estades temporals les reserves per allotjar-se en una de les opcions disponibles al Lloc Web per, almenys, trenta-dues (32) nits o més, i en apartaments que no disposen de HUTB.

 

El previst als T&C serà aplicable a les estades turístiques. Pel que fa a les estades temporals, caldrà subscriure un acord específic al respecte entre l'Usuari i BarcelonaForRent , que recollirà les condicions específiques de l'estada temporal en qüestió. Les condicions aplicables a les estades llargues seran les previstes a l'acord específic per a l'estada llarga subscrit entre l'Usuari i BarcelonaForRent . En defecte de la subscripció del dit acord, és aplicable el que preveuen els T&C per a totes les estades, llevat dels termes o les condicions que s'assenyali expressament que són per a un tipus d'estada en particular.

 

3.-Entrada. Procediment de check in .

 

L´hora d´entrada a tots els nostres allotjaments és a partir de les 15.00 hores del primer dia de la reserva.

 

Tots els allotjaments turístics disponibles a través del Lloc Web disposen d'un procés de Check In automàtic, sense contacte i en línia. Als efectes de realitzar el Check In, se sol·licitarà a l'Usuari certa informació per a la seva identificació, que es concretaran en cada lloc al Lloc Web en cada cas i que inclouen: document nacional d'identitat i passaport, que el prestador necessita per complir les obligacions legals que se li imposen pel tipus de serveis prestats. La recollida de dades personals es realitzarà de conformitat amb la nostra política de privadesa, que pot ser consultada aquí. [ LINK ]

 

El procediment de Check In es farà mitjançant l'enviament a l'usuari d'un codi d'accés, que l'Usuari haurà d'introduir a l'accés a l'allotjament, i de les instruccions d'entrada al vostre allotjament, o bé mitjançant l'enviament d'un enllaç d'accés que l'Usuari haurà d'utilitzar-lo per accedir a l'allotjament, juntament amb les instruccions d'accés. Aquestes instruccions es comunicaran a través dels mitjans de comunicació aportats per lusuari. L'Usuari podrà utilitzar el codi d'accés (o, si escau, l'enllaç d'accés) i les instruccions d'accés per accedir tant a l'edifici on es troba l'allotjament com a l'allotjament en si.

 

4.-Preus, terminis i formes de pagament

 

4.1. -Estades turístiques.

 

En cada cas, el preu de l'allotjament serà l'indicat, en cada cas, per a cadascun dels allotjaments al Lloc Web, un cop introduïdes les dades de les dates d'entrada i de sortida per a l'allotjament en qüestió.

 

Als efectes de fer el pagament de la reserva, els Usuaris poden utilitzar els següents mitjans de pagament:

 

-Pagament mitjançant targeta bancària.

-Pagament mitjançant l'aplicació PayPal. Pel que fa al registre i la utilització de la utilització de la plataforma PayPal, són aplicables els termes i condicions propis de la plataforma esmentada, respecte dels quals el prestador no té ni pot tenir cap incidència. Per tant, l'usuari eximeix el prestador de les incidències o disputes que puguin sorgir en relació amb l'ús de la plataforma PayPal. Així mateix, en cas que l'Usuari decideixi utilitzar la plataforma PayPal com a mitjà de pagament, assumirà les despeses o comissions que, si escau, giri la pròpia plataforma pel seu ús.

 

En relació amb la reserva sol·licitada per l'Usuari, aquesta reserva es pagarà en els terminis següents.

 

-El cinquanta per cent (50%) del preu de la reserva serà satisfet per lusuari en el moment de la reserva.

-El cinquanta per cent (50%) del preu restant de la reserva serà satisfet per l'usuari i pels mateixos mitjans que el primer pagament amb una antelació de catorze (14) dies naturals a la data d'entrada a la reserva realitzada pel Usuari.

 

Als efectes previstos en aquesta clàusula, no s'hi inclou com a preu de l'allotjament i, per tant, s'ha de pagar de forma separada, la taxa aplicable a cada cao i la fiança. Aquestes partides s'inclouen a l'apartat “Detalls” a la descripció de cada apartament.

 

La manca de pagament de qualsevol dels terminis previstos donarà lloc al fet que la reserva de l'Usuari no quedi confirmada i sigui cancel·lada de forma automàtica pel Prestador. Mentre no s'hagi fet el pagament de tots els conceptes, el prestador podrà denegar l'accés de l'usuari a l'allotjament reservat.

 

4.2.-Estades Temporals.

 

Al pagament de les estades temporals els és aplicable el que preveuen les estades turístiques quant al pagament a l'apartat 4.1 anterior, llevat del que es prevegi expressament per a aquest tipus d'estades en aquest apartat.

 

A més dels mitjans de pagament previstos a l'apartat 4.1, les estades temporals podran ser satisfetes mitjançant transferència bancària al número de compte que se us indicarà a l'Usuari una vegada realitzada la reserva.

 

A les estades temporals no se'ls aplicarà cap taxa separada del preu per la reserva a l'allotjament. Tot i així, sí que haurà de pagar-se de forma separada la fiança per l'Estada Temporal que serà entre MIL EUROS (1.000,00.-€) i SIS MIL EUROS (6.000,00.-€). El que preveu aquest paràgraf respecte a la fiança únicament és aplicable a les reserves gestionades i pagades directament a través del web. Les condicions de pagament en general i de la fiança en particular no s'han d'aplicar en cas de pagament mitjançant transferència bancària o, en general, mitjans de pagament que no siguin en línia. En aquest cas, BarcelonaForRent informarà a l'Usuari de les condicions aplicables a cada reserva.

 

El que disposa aquest apartat serà aplicable únicament en defecte d'un altre acord entre l'Usuari i BarcelonaForRent .

 

5.-Polítiques de cancel·lació.

 

-Cancel·lació a instància de l'Usuari.

 

Les reserves realitzades per l'Usuari a través del Lloc Web per part de l'Usuari estaran subjectes a cancel·lació per part de l'Usuari, sense necessitat d'expressar la causa de la cancel·lació i de conformitat amb allò previst a la present clàusula.

 

En particular, l'usuari podrà cancel·lar la seva reserva sempre que comuniqui aquesta cancel·lació al Prestador amb una antelació mínima de catorze (14) dies naturals a l'entrada a la reserva realitzada per l'Usuari, sense penalització, en el cas d'Estades Turístiques i amb una antelació de trenta (30) dies naturals a l'entaulada a la reserva realitzada per l'Usuari, sense penalització, en el cas d'Estades Temporals.

 

En cas que la cancel·lació sigui sol·licitada per l'usuari amb posterioritat a aquesta data, es podrà cancel·lar la reserva, però en aquest cas hi haurà una penalització associada a la cancel·lació corresponent al primer pagament realitzat per l'Usuari segons el que preveu la clàusula anterior.

 

-Cancel·lació a instàncies del Prestador.

 

Així mateix, el Prestador en cas que les circumstàncies impedeixin l'allotjament de l'Usuari a l'allotjament reservat per l'Usuari, el Prestador es compromet a reubicar l'Usuari en un allotjament de la mateixa categoria que l'allotjament reservat per l'Usuari o superior.

 

En cas que la reubicació de l'Usuari segons el que preveu el paràgraf anterior no fos possible, es cancel·larà la reserva de l'Usuari amb devolució de la totalitat de les quantitats que hagi pagat per la reserva.

 

6.-Pagaments addicionals.

 

Addicionalment al preu relatiu a la reserva de l'allotjament, l'Usuari haurà de satisfer algunes quantitats per altres conceptes diferents del preu de la reserva i de la prestació del servei pel prestador.

 

Particularment, l'Usuari haurà de satisfer:

 

-Les quantitats relatives a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (la Taxa Turística ), que serà satisfet per l'Usuari amb anterioritat a l'entrada de l'Usuari a l'Allotjament reservat i pel mateix mitjà de pagament utilitzat per realitzar el pagament de la reserva.

 

-Les quantitats relatives a la fiança. Als efectes d'aquesta clàusula, la fiança és una quantitat d'entre dos-cents euros (200,00 €) i quatre-cents euros (400,00 €), en funció de l'allotjament reservat, i de la qual serà el dipositari el prestador , amb l'objectiu de cobrir els possibles danys, perjudicis i desperfectes que es puguin produir a l'allotjament durant l'estada de l'Usuari. La fiança serà satisfeta juntament amb el segon pagament del preu de la reserva de l'allotjament, segons el que preveuen els T&C.

 

7.-Sortida de l'allotjament i gestió de la fiança.

 

L'Usuari haurà de sortir de l'allotjament el darrer dia de la reserva i abans de les 11.00 hores del matí.

 

Un cop l'Usuari hagi deixat lliure l'allotjament reservat segons el que preveu el paràgraf anterior, el Prestador comprovarà l'estat de l'allotjament a la sortida de l'Usuari. Un cop comprovat el correcte estat de l'allotjament, el prestador procedirà a la devolució íntegra de la fiança lliurada per l'Usuari, utilitzant per a la devolució esmentada el mateix mitjà pel qual l'Usuari hagués lliurat les quantitats relatives a la fiança.

 

La devolució de la fiança es realitzarà entre tres (3) i set (7) dies hàbils amb posterioritat a la sortida de l'Usuari de l'allotjament, en cas d'estades turístiques, i d'un màxim de quaranta-cinc (45) dies hàbils cas de les estades temporals. En el mateix termini, el prestador haurà de comunicar a l'usuari, si escau, qualsevol imperfecte que hagi de ser reparat a càrrec de la fiança, així com la quantitat que es reintegrarà a l'usuari, en cas que no sigui la fiança completa.

 

En cas que es produeixin a l'allotjament danys que excedeixin de les quantitats lliurades com a fiança, el Prestador es reserva el dret de reclamar els danys i perjudicis que excedeixin de les quantitats lliurades en concepte de fiança.

 

 

 

8.-Reserves externes.

 

El que disposen els T&C és aplicable únicament a les reserves gestionades directament a través del Lloc Web. Tot i això, els allotjaments del prestador estan disponibles també a través de plataformes de tercers que amb els quals el prestador pot establir col·laboracions amb diverses estructures.

 

En cas que es produeixi la reserva a través d'aquestes plataformes, la reserva serà gestionada segons els termes i les condicions de la plataforma en qüestió. El prestador és aliè a aquesta relació, per la qual cosa s'eximeix de les discrepàncies i els inconvenients que puguin sorgir en les reserves esmentades que, en tot cas, han de ser gestionades directament entre l'hoste i la plataforma a través de la qual s'hagi gestionat.

 

Sense perjudici de l'anterior, és possible que les plataformes assenyalades no gestionin materialment algunes de les qüestions necessàries per a la reserva, com ara la fiança i la taxa turística. En aquests casos, el lliurament de les quantitats relatives a aquests conceptes es realitzarà directament amb el prestador, però la reserva continuarà estant sotmesa a la relació entre l'hoste i la plataforma, per la qual cosa continuarà sent aplicable el que preveuen els dos paràgrafs anteriors. .

 

9.-Estada, equipament, neteja i normes de comportament.

 

Durant l'estada de l'Usuari a l'allotjament, el Prestador manté una línia de comunicació oberta per al cas que sorgeixi qualsevol dubte o consulta de l'Usuari, o per si cal comunicar qualsevol incidència. L'Usuari pot contactar amb el Prestador per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles al Lloc Web.

 

Els allotjaments oferts pel Prestador a través del lloc web estan totalment equipats, decorats i moblats, per tant disposen de tots els elements necessaris per a l'estada de l'Usuari. Al Lloc Web podeu comprovar la disposició de cada allotjament i el seu equipament.

 

Així mateix, l'Usuari haurà de comunicar al Prestador de manera immediata qualsevol problema amb l'equipament, qualsevol deteriorament o trencament accidental o qualsevol incidència, en general, que hagi de ser solucionada o reparada pel Prestador, per poder reparar aquesta situació.

 

El nombre màxim d'ocupants a l'allotjament serà el nombre de persones per als quals s'hagi efectuat la reserva per part de l'Usuari, llevat que prèviament s'hagi comunicat al prestador, i aquest hagi acceptat expressament un augment en el nombre d'hostes. Aquest augment podrà comportar un augment del preu de la reserva.

 

L'usuari es compromet a mantenir un comportament adequat durant tota l'estada ia mantenir una conducta responsable i educada amb la resta dels ocupants i amb els veïns, amb l'objectiu d'assegurar-ne una bona convivència.

En el mateix sentit, s'han de respectar les hores de descans de la resta dels hostes i/o veïns, per la qual cosa es prohibeix la realització d'activitats molestes o sorolloses (reunions en espais comuns, música alta, festes, etc.) en hores a les que puguin suposar un inconvenient o molestar el descans i, especialment entre les 22.00 hores del dia i les 9.00 hores del següent.

 

No es permet l'accés de mascotes als allotjaments del Prestador.

 

Així mateix, està prohibit fumar a l'interior dels allotjaments del prestador. Únicament es permetrà fumar als elements exteriors (terrasses, balcons o similars) dels allotjaments que disposin d'aquest tipus d'elements. Als nostres allotjaments hi ha mesures tecnològiques per a la prevenció i la detecció de fums (detectors de fums), per la qual cosa en cas que l'Usuari fumi dins l'allotjament us advertirem immediatament per al cessament de la conducta.

 

De la mateixa manera, els nostres allotjaments disposen de mesures tecnològiques de detecció de sorolls. Per tant, en el cas que l'activitat de l'Usuari a l'allotjament superi els nivells de decibels adequats per a una bona convivència, enviarem una advertència en el cas que se superin per l'Usuari els nivells de soroll permesos.

 

En cas que usuari incompleixi o vulneri les previsions d'aquests T&C o les normes de comportament previstes que generin problemes, queixes o reclamacions de veïns o altres hostes, o la intervenció de forces i cossos de seguretat de qualsevol nivell, el prestador podrà exigir a l'Usuari l'abandó immediat de l'allotjament, sense que l'Usuari tingui dret a la recuperació de cap quantitat o sense que hi hagi lloc a un dret de reclamació o compensació.

 

10.-Exempcions.

 

El prestador no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que puguin tenir causa en lús dels allotjaments i els seus espais comuns incloent, a títol dexemple i sense limitació, danys que es derivin dincendis, robatoris, i altres conductes delictives.

 

11.-Jurisdicció i llei aplicable.

 

Els T&C tenen naturalesa civil i s'interpretaran en els termes propis. En allò no previst pels T&C, serà aplicable subsidiària la Llei espanyola.

 

El Prestador i l'Usuari acorden sotmetre la resolució de totes les controvèrsies i discrepàncies sorgides o que puguin sorgir amb motiu de la interpretació o en el compliment del present contracte als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

 

12.-Idioma.

 

Els presents T&C han estat redactats en castellà. Els T&C disponibles, si escau, en altres idiomes són una traducció de la versió en català amb caràcter únicament informatiu. En cas de discrepància entre versions, prevaldrà el que preveu la versió en castellà.